Delicious sweet potato marshmallow stacks

This looks delicious!